Zakres podmiotowy ulgi IP BOX, czyli kto może z niej korzystać

Choć potocznie posługujemy się zwrotem „ulga IP BOX” to nie mamy tutaj do czynienia z klasyczną ulgą czy zwolnieniem podatkowym. Pod tym zwrotem rozumiemy bowiem preferencyjne opodatkowanie dochodu osiąganego w ramach określonego rodzaju działalności.

Owa preferencyjna stawka podatku nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego i dotyczy konkretnych podmiotów. W konsekwencji nasze rozważania rozpoczynamy od lekcji, która ma zadanie przybliżyć zakres podmiotowy ulgi IP BOX. W naszej analizie odniesiemy się zarówno do podatku PIT jak i do podatku CIT.

Podatnicy PIT mogący korzystać z ulgi IP BOX

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy PIT podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Ta preferencyjna 5% stawka podatku jest właśnie tym co potocznie określane jest jako „ulga IP BOX”.

Na podstawie powyższej definicji należy wskaazać, że opisana preferencja dotyczy wyłącznie dochodu osiągniętego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. W kwestii przypomnienia wskażmy, że podatnik może osiągać przychody z wielu różnych źródeł wśród których wymieniono także przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT).

Na tym etapie musimy zatem wskazać, że z opisanej preferencji nie mogą korzystać podatnicy uzyskujący dochody w ramach innych źródeł przychodu. W konsekwencji 5% stawka podatku nie znajdzie zastosowania w przypadku podatników uzyskujących dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło (art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy PIT). Analogicznie ulga IP BOX nie przysługuje podatnikom uzyskującym dochody z praw autorskich (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT).

W rezultacie na gruncie podatku PIT z preferencyjnej stawki podatku skorzystać mogą osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą, jako:

 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • wspólnicy spółki cywilnej,
 • wspólnicy spółki jawnej,
 • wspólnicy spółki partnerskiej,
 • wspólnicy spółki komandytowej.

Ważne

Preferencyjna 5% stawka podatku, potocznie określana jako ulga IP BOX, przysługuje wyłącznie podmiotom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeżeli podatnik osiąga dochody z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 ustawy PIT, to w zakresie tych pozostałych źródeł nie ma możliwości skorzystania z opisanej preferencji.


Przypomnijmy, że zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy PIT pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ponadto warto zwrócić uwagę na treść art. 5b ust. 1 ustawy PIT, który stanowi, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W przypadku podmiotów chcących skorzystać z ulgi IP BOX nie ma większych problemów z odpowiednią kwalifikacją prowadzonej działalności. Przeważnie są to osoby fizyczne posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą w oficjalnych rejestrach takich jak CEIDG. Należy jedynie pamiętać, że w przypadku wątpliwości co do właściwej kwalifikacji prowadzonej działalności kluczowe dla stwierdzenia, że aktywność podatnika jest pozarolniczą działalnością gospodarczą jest spełnienie obiektywnych przesłanek w postaci wystąpienia cech ciągłości, zarobkowości oraz zorganizowania.


Ważne

Fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest determinowany kryteriami o charakterze obiektywnym. Dla oceny czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą nie ma znaczenia subiektywna ocena dokonywana przez samego podatnika. W kontekście ulgi IP BOX istotne jest aby zostały spełnione pozytywne przesłanki określone w art. 5a pkt 6 ustawy PIT oraz warunki negatywne określone w art. 5b ust. 1 ustawy PIT.


Polskie regulacje dotyczące ulgi IP BOX dotyczą tych podmiotów, które podlegają polskiej jurysdykcji podatkowej. W konsekwencji w tym zakresie mieścić się będą:

 • rezydenci podatkowi,
 • krajowe zakłady zagranicznej spółki,
 • zagraniczne zakłady spółki będącej rezydentem podatkowym w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy PIT rezydentami podatkowymi podlegającymi pod nieograniczony obowiązek podatkowy są osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Takie osoby podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Jak możemy przeczytać w objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2019 r.:

(…) podatnik może skorzystać z preferencji IP Box, jeśli osiągany przez niego dochód z kwalifikowanych IP podlega opodatkowaniu w Polsce. Oznacza to, że preferencyjną 5% stawkę podatkową podatnik może zastosować wobec dochodu osiągniętego za granicą, o ile dochody te mogą być dochodami z kwalifikowanych IP w rozumieniu przepisów o IP Box oraz podlegają faktycznemu opodatkowaniu w Polsce.”

W konsekwencji, jeżeli z treści międzynarodowej umowy lub przepisów ustawy wynika, że zagraniczny dochód podlega opodatkowaniu w Polsce, to tego rodzaju dochód może korzystać z preferencyjnej stawki podatkowej, przy założeniu, że spełnione są pozostałe przesłanki ulgi IP BOX określone w polskich przepisach.

Zwróćmy uwagę, że zgodnie z art. 30ca ust. 3 ustawy PIT podstawę opodatkowania w ramach IP BOX stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. Chodzi zatem o dochód osiągnięty w ramach działalności gospodarczej w danym roku, przy czym ustawa nie warunkuje, że musi do być dochód osiągnięty na terytorium RP. W konsekwencji z preferencyjnej stawki podatku skorzysta również dochód zagraniczny.

Przykład

Rozpatrzmy przykład podatnika, będącego polskim rezydentem podatkowym, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który uzyskuje dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w Holandii. Po pierwsze wskażmy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy PIT, taki podmiot jest zobowiązany do opodatkowania wszystkich uzyskiwanych dochodów w Polsce. Reguła ta będzie zatem dotyczyć również dochodów osiąganych w Holandii. Ponadto w myśl art. 7 ust. 1 polsko-holenderskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Jeżeli zatem polski podatnik nie posiada zagranicznego zakładu w Holandii to zarówno w oparciu o polskie regulacje jak i na podstawie umowy międzynarodowej osiągany w Holandii dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce. Co do tego rodzaju dochodu będzie zatem możliwość skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku.


Ważne

Analizując zakres podmiotowy ulgi IP BOX należy mieć na uwadze, że obejmuje on nie tylko podatników uzyskujących dochody na terytorium Polski. Z preferencyjnego opodatkowania może korzystać także podatnik osiągający dochody za granicą jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce.


W kontekście możliwości zastosowania ulgi IP BOX do dochodów zagranicznych bardzo ważnym zagadnieniem staje się wiążąca Polskę metoda unikania podwójnego opodatkowania z danym krajem.

Przypomnijmy, że wyróżniamy dwie podstawowe metody: wyłączenia z progresją oraz proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją została opisana w art. 27 ust. 8 ustawy PIT, Zgodnie z tym przepisem jeżeli podatnik będący rezydentem podatkowym, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Istotą tej metody jest zatem całkowite zwolnienie zagranicznych dochodów z opodatkowania w Polsce. Dochody te nie podlegają polskiemu podatkowi ale za to są uwzględnianie w wyliczeniu stopy procentowej podatku.

Natomiast metoda proporcjonalnego odliczenia opisana została w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy PIT. W myśl tych przepisów jeżeli podatnik, mający status polskiego rezydenta podatkowego, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

W przypadku podatnika, o którym mowa powyżej, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio.

W zakresie metody proporcjonalnego odliczenia nie mamy zatem do czynienia ze zwolnieniem zagranicznych dochodów. Dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce, a podatnik od podatku obliczonego od całości może odliczyć podatek zapłacony za granicą.

Powyższe ma znaczenie w przypadku zagranicznych zakładów spółki będącej rezydentem podatkowym w Polsce, które również mogą korzystać z ulgi IP BOX.

Przypomnijmy, że jak wynika z art. 5a pkt 22 ustawy PIT zagraniczny zakład oznacza:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Porównując zatem obie metody unikania podwójnego opodatkowania w kontekście ulgi IP BOX należy wskazać, że w przypadku podatników będących polskimi rezydentami, osiągającymi dochody za granicą z prowadzonej działalności gospodarczej, możliwość skorzystania z preferencji IP Box uzależniona jest od sposobu opodatkowania w Polsce dochodu, z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W konsekwencji jeżeli dochód osiągany jest za granicą za pomocą stałego zakładu, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje jako metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu metodę wyłączenia, dochód uzyskany za pomocą tego zakładu nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W takim przypadku nie jest możliwe skorzystanie z preferencji IP BOX.

Natomiast, w przypadku zagranicznych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, jeżeli zagraniczna działalność gospodarcza nie jest prowadzona za pomocą stałego zakładu lub jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia, jako metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu), dochód taki podlega opodatkowaniu w Polsce, a zatem podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania preferencji IP Box.

Analogicznie nie jest wykluczone, że również zagraniczny podatnik osiągającego dochody na terytorium Polski z prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce za pośrednictwem położonego w Polsce stałego zakładu będzie mógł skorzystać z ulgi IP BOX.


Ważne

W kontekście ulgi IP BOX dla podatników osiągających dochody zagraniczne istotne jest z jaką metodą unikania podwójnego opodatkowania mamy do czynienia. Kluczowe jest zatem analizowanie postanowień konkretnych umów międzynarodowych. Jak bowiem wskazaliśmy z preferencyjnej stawki mogą korzystać wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.


Ciekawym i wartym uwagi przypadkiem jest możliwość skorzystania z ulgi IP BOX w przypadku spółek osobowych. Jedynie w celu przypomnienia wskażmy, że zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy PIT jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Przepis ten wskazuje zatem na transparentność podatkową spółek osobowych takich jak spółka cywilna czy do niedawna spółka jawna czy też spółka komandytowa (jednak w przypadku niektórych spółek jawnych oraz wszystkich spółek komandytowych sprawa się znacząco skomplikowała - zostały one włączona do kategorii podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a przychody z tytułu udziału w zyskach - do przychodów z udziału w zyskach osób prawnych). 


Wskazówka

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 26 stycznia 2021 r., (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.854.2020.2.KR), wnioskodawca będzie mógł osobiście skorzystać z IP Box przewidzianej dla podatników PIT, jedynie do momentu uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT (tj. do 1 stycznia 2021 r., lub do 1 maja 2021 r. – w zależności od wybranej opcji). Od tego momentu spółka komandytowa wejdzie w tryb rozliczania IP Box, przewidziany dla podatników CIT.


W rezultacie w przypadku większości spółek jawnych oraz spółek cywilnych podatek dochodowy jest rozliczany przez każdego wspólnika osobno, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach. Udział w zyskach stanowi klucz na podstawie którego dochodzi do proporcjonalnego przypisania konkretnemu wspólnikowi przychodów oraz kosztów z działalności gospodarczej.

Przyjęcie takiego rozwiązania na gruncie podatku dochodowego powoduje, że z ulgi IP BOX mogą korzystać poszczególni wspólnicy, a nie sama spółka osobowa (z wyjątkiem oczywiście spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych). Kryteria oraz warunki przewidziane w przepisach i odnoszące się do możliwości stosowania preferencyjnej stawki podatku należy zatem uwzględniać co do podatnika, którym w tym przypadku jest wspólnik spółki osobowej.

W konsekwencji możliwa jest sytuacja w której każdy ze wspólników będzie korzystać z ulgi IP BOX. Możliwy jest również taki przypadek w którym tylko jeden ze wspólników spółki osobowej korzysta z preferencyjnej stawki podatku, podczas gdy pozostali opodatkowują uzyskany dochód na zasadach podstawowych.


Ważne

W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek osobowych przepisy dotyczące ulgi IP BOX należy rozpatrywać z perspektywy poszczególnego wspólnika, a nie całej spółki. Na gruncie podatku dochodowego spółka osobowa nie może korzystać z ulgi IP BOX. Preferencyjna 5% stawka podatku dochodowego jest przewidziana na podatników, którymi w tym przypadku są wspólnicy spółki - jeśli otrzymane zyski kwalifikowane są do źródła przychodów - działalność gospodarcza.


Końcowo wskażmy, że ulga IP BOX przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy jako formę opodatkowania działalności gospodarczej wybrali zasady ogólne lub podatek liniowy. Natomiast ta preferencyjna stawka podatku nie przysługuje podatnikom, którzy zdecydowali się na ryczałt ewidencjonowany.

Regulacje dotyczące preferencji IP BOX zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast nie ma jej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W konsekwencji, preferencją IP BOX nie są objęte osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Zatem z preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej IP BOX nie mogą skorzystać podatnicy:

 • opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • uzyskujący dochody niepodlegające opodatkowaniu w Polsce.

Jednoznacznie wskazuje na to również treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 6 grudnia 2019 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.427.2019.2.MT:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni założyła firmę o profilu informatycznym. Wnioskodawczyni podpisała umowę z firmą, dla której testuje oprogramowanie. Wnioskodawczyni jest współautorem tworzonego oprogramowania i testowania go, a prawa autorskie otrzymuje firma, dla której Wnioskodawczyni to robi. Przy zakładaniu działalności Wnioskodawczyni zgłosiła chęć opodatkowania w formie ryczałtu.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego.

Reasumując, odnosząc powyżej przedstawiony stan faktyczny do analizowanych przepisów prawa stwierdzić należy, że wybór przez Wnioskodawczynię ryczałtu ewidencjonowanego dla opodatkowania w 2019 r. przychodów z działalności gospodarczej, pozbawia ją możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% od dochodu osiągniętego w 2019 r. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego.


Ważne

Ulga IP BOX nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy w zakresie formy opodatkowania działalności gospodarczej wybrali ryczałt ewidencjonowany.


Odesłania do aktów prawnych

Ustawa o PDOF - Artykuły 1-5

Ustawa o PDOF - Artykuły 5a-5d

Ustawa o PDOF - Artykuły 10-20a

Ustawa o PDOF - Artykuły 27-27e

Ustawa o PDOF - Artykuły 30ca-30cb

Podatnicy CIT mogący korzystać z ulgi IP BOX

Ulga IP BOX została przewidziana także dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 24d ust. 1 ustawy CIT podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W konsekwencji na gruncie podatku CIT podatnikami, którzy mogą skorzystać z ulgi IP BOX są:

 • osoby prawne (i uważane za takie na gruncie ustawy o CIT - np. spółki komandytowe lub niektóre spółki jawne),
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z pewnymi zastrzeżeniami),
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Analogicznie jak w przypadku podatku PIT podmiotami uprawnionymi do skorzystania z ulgi IP BOX na gruncie podatku CIT będą rezydenci podatkowi, krajowe zakłady zagranicznej spółki i zagraniczne zakłady spółki będącej rezydentem podatkowym w danym kraju, których dochody podlegają opodatkowaniu w jurysdykcji podatkowej przyznającej preferencję IP Box. Aktualne pozostają również uprzednie rozważania co do metody unikania podwójnego opodatkowania.

Warto także wskazać, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy CIT podatek wynosi:

 1. 19% podstawy opodatkowania;
 2. 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Powyższy przepis stosuje się z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f. Jak zatem widać jednym z wyjątków od stawek podstawowych jest przepis odnoszący się do preferencyjnej 5% stawki podatku w przypadku ulgi IP BOX.

Należy podkreślić, że stosowanie ulgi, w postaci niższej podatku do kwalifikowanych dochodów z praw własności intelektualnej, jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się, bądź co bądź, dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Identycznie powyższa kwestia prezentuje się w zakresie regulacji ustawy PIT, gdzie obowiązuje skala podatkowa lub podatek liniowy.


Ważne

Ulga IP BOX, będąca de facto preferencyjną i obniżoną stawką podatku, ma charakter dobrowolny i jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika uzyskującego dochody w ramach kwalifikowanych praw własności intelektualnej.


Odesłania do aktów prawnych

Ustawa o PDOP - Artykuły 18-24a

Ustawa o PDOP - Artykuły 24b-24e

Podsumowanie

Przechodząc do podsumowania pierwszej lekcji wskazać należy, że potencjalny katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi IP BOX jest bardzo obszerny. Obejmuje on bowiem zarówno podatników podatku PIT jak i CIT, przy czym preferencyjna stawka podatku może dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy uzyskują dochody z działalności gospodarczej.

Warto podkreślić, że możliwość korzystania z ulgi IP BOX nie jest uzależniona od czasu funkcjonowania podmiotu na rynku czy też od wielkości jego obrotu. To oznacza, że preferencja kierowana jest zarówno do podatników działających wiele lat, jak i do podmiotów nowo utworzonych. Nie ma również znaczenia wielkość osiąganego zysk czy też wielkość obrotu.

Z preferencyjnej 5% stawki podatkowej mogą korzystać wszyscy podatnicy spełniający warunki określone w ustawie CIT oraz PIT. Chodzi w tym przypadku o stosowanie 5% stawki do dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W kolejnych lekcjach będziemy analizowali wyłącznie przepisy ustawy PIT. Trzeba jednak wskazać, że w przeważającej większości przypadków analogiczne zapisy obowiązują na gruncie podatku CIT.

Znając już zakres podmiotowy ulgi IP BOX możemy przejść do kolejnego zagadnienia jakim jest rodzaj działalności, który uprawnia do korzystania z preferencji. Zapraszamy zatem do kolejnej lekcji dotyczącej działalności uprawniającej do ulgi IP BOX.

X