Składki ZUS 2021 - Zarabiamy z ulgowymi składkami na ubezpieczenia społeczne

Zajmiemy się teraz ulgami w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, kierowanymi do osób, które rozpoczynają działalność lub prowadzą ją w niewielkim rozmiarze. Wykorzystaliśmy przy jej tworzeniu również materiały informacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w których w formie przykładów, pytań i odpowiedzi przedstawione są zasady funkcjonowania ulgi. 

Zaczniemy od tzw. ulgi dla debiutantów, polegającej na zastosowaniu obniżonej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Obniżona podstawa składek na ubezpieczenia społeczne

Omówiliśmy już ulgę na start. Ma ona stosunkowo krótki, bo wynoszący (maksymalnie) niespełna 7 miesięcy czas trwania. Jeżeli korzystający z tej ulgi zdecyduje się na kontynuowanie działalności, może skorzystać z tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Korzystając z preferencyjnej podstawy wymiaru składek, można przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe opłacać składki od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy po spełnieniu – łącznie – następujących warunków:

 • nigdy nie prowadził, lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził innej pozarolniczej działalności,
 • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym) wykonywał czynności, które wchodzą w zakres działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Jeśli zrezygnowałeś z ulgi na start przed upływem jej maksymalnego, ustawowego czasu trwania, okres 24 miesięcy kalendarzowych należy liczyć od dnia objęcia Cię ubezpieczeniami społecznymi, czyli od dnia, który wskażesz we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym go złożysz.

Jeżeli natomiast upłynie w całości okres ulgi na start i spełniasz warunki do skorzystania z preferencyjnej podstawy wymiaru składek, to 24 miesiące kalendarzowe należy liczyć od dnia objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

Przykład

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 czerwca 20xx r. Chce korzystać z ulgi na start tylko do 30 września 20xx r. Zamierza zgłosić się do ubezpieczeń społecznych od 20 października 20xx r.

Zostanie objęty ubezpieczeniami społecznymi od 20 października 20xx r. Będzie mógł skorzystać z opłacania składek od preferencyjnej podstawy przez kolejne 24 miesiące.

Przykład

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 1 maja 20xx r. Przez 6 miesięcy będzie korzystał z ulgi na start. Po tym okresie chce opłacać składki od preferencyjnej podstawy.

Okres 24 miesięcy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od takiej podstawy rozpocznie się od 1 listopada 20xx r. i będzie trwał przez kolejne 24 miesiące (do 31 października).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe należy ustalić w taki sam sposób, jak podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe. Są jednak różnice:

 • nie należy stosować ograniczenia do kwoty, która odpowiada 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej,
 • nie można ustalić podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w kwocie wyższej niż 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zapamiętaj!

Najniższa preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne to 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Można jednak zadeklarować, że składka będzie opłacana od wyższej kwoty.


Decyzja o skorzystaniu z preferencyjnej podstawy wymiaru składek będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które Ci przysługują:

 • z ubezpieczenia chorobowego (m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego),
 • z ubezpieczenia wypadkowego (m.in. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego).

Świadczenia te są obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe. Jeśli zadeklarujesz kwotę 30% minimalnego wynagrodzenia, to ta kwota będzie przyjęta do obliczenia przysługujących Ci zasiłków.

Nie opłaca się za siebie składki na FP z działalności gospodarczej, gdy podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia - a tak jest właśnie w omawianym przypadku.


Uwaga!

Jeśli masz kilka tytułów do ubezpieczeń, zsumowuj podstawę wymiaru składek i porównaj z minimalnym wynagrodzeniem.


Preferencja w opłacaniu składek nie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prowadzący działalność gospodarczą są obowiązkowo objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z tego tytułu i naliczają składki w wysokości zależnej od formy opodatkowania (szczegółowe informacje znajdują się w częsci poświęconej ubezpieczeniu zdrowotnemu)


Zapamiętaj!

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy zawsze opłacić w pełnej wysokości za cały miesiąc, nawet jeśli działalność gospodarcza była wykonywana przez część miesiąca.


Odesłania do aktów prawnych

Ustawa o SUS - Artykuły 18-21

Promocja zatrudnienia - Art. 103-110

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 - Ubezpieczenie zdrowotne (wyciąg)

Mały ZUS plus

Od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy, prowadzący działalność w poprzednim roku (poprzednich latach) w stosunkowo niewielkim rozmiarze mają możliwość skorzystania ze zmodyfikowanej ulgi, która do tej pory nazywana była małym zusem. Ze względu na rozszerzenie zakresu obecnie to już Mały ZUS plus. Warunki skorzystania z ulgi są dość złożone.

Jeżeli Twoje przychody w 2021 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły 120 000 zł, możesz płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne (jeśli działalność prowadziłeś krócej, limit przychodu ustalisz proporcjonalnie).

Wysokość składki ustalisz w oparciu o dochód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany w 2021 r. Jeżeli przepisy nie ulegną zmianie, w kolejnych latach stosować się będzie analogiczne zasady.

Istnieją dwa zasadnicze warunki skorzystania z małego ZUS:

 • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł;
 • działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym była prowadzona przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Z Małego ZUS Plus nie możesz skorzystać, jeśli nie spełnisz podstawowych wymogów dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności gospodarczej lub:

 • rozliczasz się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystasz ze zwolnienia z VAT - tacy przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek,
 • spełniasz warunki do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia - tę ulgę omówiliśmy wcześniej),
 • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystałeś z Małego ZUS przez okres wynoszący 36 miesięcy,
 • podlegasz ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
 • wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co było przedmiotem Twojej uprzedniej pracy, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z Małego ZUS Plus nie można również korzystać, jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca prowadził działalność jako:

 • twórca, artysta,
 • osoba wykonująca wolny zawód,
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Limit przychodów z działalności gospodarczej w 2021 r. prowadzonej przez cały ten rok, nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez część 2021 r. (np. zawiesił działalność, albo zamknął ją i ponownie rozpoczął), limit, którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności, jest odpowiednio niższy. Przy obliczaniu progu przychodu należy zastosować proporcję.

Jak obliczyć limit przychodów w proporcji do czasu prowadzenia działalności:

 1. Podziel kwotę 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym;
 2. Pomnóż wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziłeś działalność w poprzednim roku kalendarzowym;
 3. Wynik równy lub wyższy niż 0,5 grosza zaokrąglij w górę, niższy niż 0,5 grosza - w dół;

Jeśli np.  działalność prowadzona była tylko przez 250 dni, to limit wyniesie 82 191,78 zł (120 000 zł / 365 dni x 250 dni), W roku przestępnym zamiast 365 dni należy podstawić 366 dni.

 1. Twój przychód z działalności gospodarczej porównaj do ustalonego limitu.

Jeśli osiągnięty przychód nie przekracza tego limitu, możesz korzystać z Małego ZUS Plus.

Należy obliczyć przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok - trzeba podzielić roczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie pomnożyć przez 30. Wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.


Bardzo ważne!

Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonego oraz osób z nim współpracujących zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym powiększa się o kwoty tych składek zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.


Teraz trzeba ustalić podstawę składki:

 • mnożymy przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik trzeba zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.
 • Otrzymany wynik porównujemy z 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Najniższa podstawa składki musi mieścić się między tymi 2 wartościami:

- nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku,

- nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Jeśli otrzymany wynik jest niższy niż 30% minimalnego wynagrodzenia, obowiązuje najniższa podstawa wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

Przykład wyliczenia

Przedsiębiorca prowadził działalność przez cały 20xx r.  Przychód przedsiębiorcy z działalności w 20xx r. wyniósł 115 000 zł.

Dochód z działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w 20xx r. to 63 000 zł.

30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 20xx r.: 780 zł

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 20xx r.: 3136,20 zł (60% z 5227 zł - kwota wynika z budżetu na 20xx rok)

Obliczamy ile wyniesie mały ZUS plus:

 1. Przychód w kwocie 115 000 zł nie przekracza 120 000 zł, a zatem przedsiębiorca ma prawo do ww. ulgi w ZUS.
 2. Podstawa składek:
  • przeciętny miesięczny dochód w 20xx r.:

- (roczny dochód w 20xx r. / liczba dni prowadzenia działalności w 20xx r.) x 30 = (63 000 zł / 365 dni) x 30 = 5178,08 zł

- podstawa wymiary składek w 20xx r. = przeciętny miesięczny dochód x 0,5 = 2589,04 zł

Podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 20xx r. i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 20xx r.

Ponieważ wyliczona kwota, tj. 2589,04 zł, jest większa niż 780 zł (30% z 2600 zł) i mniejsza niż 3136,20 zł (60% z 5227 zł), podstawa składek małego ZUS plus dla przedsiębiorcy wyniesie w 20xx r. 2589,04 zł.


Ćwiczenie

Przelicz powyższe wartości dla danych roku 2022.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. to 3010 zł,

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2021 r. to 5922 zł

Odesłania do aktów prawnych

Ustawa o SUS - Artykuły 18-21

Mały ZUS Plus w pytaniach i odpowiedziach

Czy przysługuje mi „mały ZUS”? Jakie muszę spełnić warunki?

Jeśli chcesz opłacać „mały ZUS plus”:

 • powinieneś prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych,
 • przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym 2020 nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł - jeśli prowadziłeś działalność przez cały rok; a  jeśli prowadziłeś ją tylko przez część roku to ten limit jest niższy - ustal wtedy limit w ten sposób: podziel kwotę przychodu 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku (np.366 dni w 2020 r. i pomnóż wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym),
 • prowadziłeś działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym ,
 • nie spełniasz warunków do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od 30% minimalnego wynagrodzenia),
 • jeśli rozliczałeś się na karcie podatkowej w poprzednim roku i nie korzystałeś ze zwolnienia z VAT,
 • nie wykonujesz w ramach działalności gospodarczej tego, co robiłeś jako pracownik dla byłego bądź obecnego pracodawcy, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
 • nie podlegałeś w poprzednim roku  ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (czyli jako twórca i artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o., prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu czy też prowadzący szkoły lub inne placówki oświatowe).

Jak zrobić „przerejestrowanie” na mały ZUS plus – kiedy złożyć, i jakie dokumenty, jakich użyć kodów?

Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi musisz złożyć:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (druk ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli zakończyłeś ulgę „preferencyjne składki” i spełniasz warunki do „małego ZUS plus”
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (druk ZUS ZUA) albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (druk ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać w terminie 7 dni liczonymi od pierwszego dnia wznowienia działalności gospodarczej po zawieszeniu, pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z małego ZUS (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku, ale po styczniu w roku kalendarzowym, w którym chcesz skorzystać z „małego ZUS plus”.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.


Ważne!

Jako miesiąc kalendarzowy przyjmij każdy miesiąc, w którym podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.


Jak obliczyć podstawę wymiaru składek na "mały ZUS plus"?

Najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustalisz następująco:

Najpierw ustal przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru:

Roczny dochód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej
w poprzednim roku kalendarzowym
----------------------------------------------------------------------------              x 30
Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności

Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa  niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik 0,5.

Przykład

Przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej Pani Jadwigi  w 2020 r. wyniósł 5 648,62 zł. Zatem jej podstawa wymiaru składek od stycznia  2021 r. wynosi 2 824,31 zł.

5 648,62 x 0,5 = 2 824,31Wyliczona podstawa jest wyższa od 840 zł (30% minimalnego wynagrodzenia) oraz niższa niż 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok).

Porównaj otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Tak ustalona podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Jakie przychody uwzględnić przy obliczaniu najniższej podstawy „mały ZUS plus”?

Jeśli jesteś osobą, która w poprzednim roku kalendarzowym rozliczała się z podatku na zasadach ogólnych (podatek według skali albo podatek liniowy) to ustal wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z  przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeśli jesteś natomiast osobą, do której w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług  na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, roczny dochód z działalności gospodarczej ustalisz mnożąc roczny przychód  z działalności gospodarczej (którym jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku) przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Podobnie, jeśli jesteś osobą, do której w poprzednim roku kalendarzowym rozliczała się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, roczny dochód z działalności gospodarczej ustalisz mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) przez współczynnik 0,5. Również w tym przypadku otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.


Ważne!

Jeżeli do kosztów uzyskania przychodu zaliczyłeś składki na własne ubezpieczenia społeczne oraz osób z Tobą współpracujących, dolicz kwoty tych składek do rocznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.


W 2020 r. opłacałem podatek w formie karty podatkowej i opłacałem VAT. Jak mam obliczyć dochód?

Przeciętny roczny przychód z działalności gospodarczej (przychód ze sprzedaży) pomnóż przez współczynnik 0,5.

W 2020 r. do czerwca opłacałam podatek w formie karty podatkowej i byłam zwolniona z podatku VAT, a potem już opłacałam VAT. Czy w 2021 r. mogę skorzystać z „małego ZUS plus”?

Nie, prawo do skorzystania z ulgi mają osoby, które przez cały poprzedni rok nie korzystały ze zwolnienia VAT.

Opłacam tylko składkę zdrowotną z działalności, bo pobieram zasiłek macierzyński. Kiedy muszę zgłosić się do „małego ZUS" plus jeżeli będę chciała skorzystać z tej ulgi? Zasiłek będę pobierała do 15 maja 2021 r.

Osoba, która chce skorzystać z małego ZUS plus, a kontynuuje działalność prowadzoną w poprzednim roku musi dokonać wyrejestrowania i zgłoszenia (patrz wyżej) w terminie nie późniejszym niż do końca stycznia danego roku kalendarzowego, w którym chce skorzystać z ulgi. Nawet jeśli jest zwolniona z obowiązku ubezpieczeń społecznych (posiada inny tytuł do tych ubezpieczeń, np. umowę o pracę w pełnym wymiarze, czy pobiera zasiłek macierzyński).

Z uwagi na to, że 31 stycznia 2021 r. przypada na dzień wolny od pracy to zgłoszenie należy przekazać  kolejnego dnia roboczego czyli najpóźniej 1 lutego 2021 r.

Będę korzystał z „małego ZUS plus” . Chciałbym jednak opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od wyższej kwoty niż moja minimalna podstawa wymiaru obliczona od dochodu. Czy jest to możliwe?

Tak. Osoba korzystająca z tej ulgi może deklarować do podstawy wymiaru składek za dany miesiąc kwotę wyższą niż minimalna podstawa wymiaru składek.

Aby wyliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, możesz wykorzystać kalkulatora.

Prowadzę działalność i pobieram zasiłek macierzyński w kwocie nieprzekraczającej wysokość świadczenia rodzicielskiego, czyli jestem zwolniona ze składki zdrowotnej. Czy korzystając „małego ZUS” nadal będę mogła nie opłacać składki zdrowotnej?

Tak, do zakończenia pobierania zasiłku. Wypełniając dokument rozliczeniowy nadal wykazuje Pani kwotę podstawy wymiaru składki zdrowotnej i składkę w wysokości 0.

Będę korzystał z „małego ZUS plus” . Chciałbym jednak opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od wyższej kwoty niż moja minimalna podstawa wymiaru obliczona od dochodu. Czy jest to możliwe?

Tak. Osoba korzystająca z tej ulgi może deklarować do podstawy wymiaru składek za dany miesiąc kwotę wyższą niż minimalna podstawa wymiaru składek.

Prowadzę działalność i pobieram zasiłek macierzyński w kwocie nieprzekraczającej wysokości świadczenia rodzicielskiego, czyli jestem zwolniona ze składki zdrowotnej. Czy korzystając „małego ZUS plus” nadal będę mogła nie opłacać składki zdrowotnej?

Tak, do zakończenia pobierania zasiłku. Wypełniając dokument rozliczeniowy nadal wykazuje Pani kwotę podstawy wymiaru składki zdrowotnej i składkę w wysokości 0.

Prowadzę działalność komorniczą. Nie jestem wpisana do CEIDG. Czy prawidłowo zgłosiłam się do „małego ZUS plus” z kodem 0590?

Tak, o ile spełnia Pani warunki do opłacania „małego ZUS plus”. Do komornika stosuje się przepisy o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym na zasadach przewidzianych dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Do 30 września 2020 r. prowadziłem działalność gospodarczą wyłącznie na terenie Francji i tam płaciłem składki. Od 1 października 2020 r. prowadzę firmę tylko w Polsce. Zgłosiłem się do „małego ZUS plus” od 1 stycznia tego roku. Czy prawidłowo?

Tak, jeśli spełnia Pan pozostałe warunki. Prowadził Pan w Polsce działalność powyżej 60 dni.

Prowadzę działalność jako wspólnik spółki partnerskiej. Spółka prowadzi działalność gospodarczą. Czy to prawda, że nie mogę skorzystać z „małego ZUS plus”?

Tak, to prawda. Z tej ulgi mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wspólnicy spółek partnerskich (podobnie jawnych, komandytowych i jednoosobowych spółek z o.o.) nie są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Działalność gospodarczą prowadzę od 1 stycznia 2017 r. Od 1 lipca 2020 r. zawiesiłem jej prowadzenie. Obecnie zamierzam ją wznowić od 1 marca 2021 r. Czy będę mógł skorzystać z „małego ZUS plus”?

Tak, jeśli spełnia Pan pozostałe warunki. Jeśli tak, proszę pamiętać o złożeniu odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych w ciągu 7 dni od dnia wznowienia działalności (do 8 marca), z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Prowadzę działalność gospodarczą od 2016 r. Od 1 stycznia br. zgłosiłam się do „małego ZUS plus”. W lipcu tego roku zamierzam przystąpić jako wspólnik do spółki cywilnej i do spółki jawnej . Czy nadal będę mogła opłacać „mały ZUS plus”?

Tak, do końca 2021 r. będzie Pani mogła korzystać z ulgi. Natomiast od 2022 r. będzie musiała opłacać składki od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, gdyż prowadziła Pani w 2021 r. inną działalność pozarolniczą.

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z „małego ZUS plus”, jeżeli jest wspólnikiem spółki jawnej, ale działalność w spółce jest zawieszona w KRS od 2019 r.

Tak. Jeżeli płatnik nie podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności jako wspólnik spółki jawnej w poprzednim roku kalendarzowym tj. w 2020 r. i spełnia pozostałe warunki to będzie mógł skorzystać z „małego ZUS plus”, bowiem przez prowadzenie  innej pozarolniczej działalności niż gospodarcza należy rozumieć podleganie ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego  tytułu.

Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2017 r., a następnie zawiesiłem ją we wrześniu 2019 r. Ponownie wznowiłem działalność od 15 listopada 2020 r. Spełniałem warunki do opłacania „małego ZUS plus” w 2020 r. i od 15 listopada 2020 r. zgłosiłem się z kodem 05 90 00. Czy w 2021 r. mam prawo do skorzystania z „małego ZUS plus”?

Przed ustaleniem czy w danym roku ulga przysługuje muszą być spełnione wszystkie warunki ustawowe.

Zatem nie będzie Pan mógł korzystać z „małego ZUS plus” w 2021 r. Nie spełnia Pan warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku.

Czy prawdą jest, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i spełniająca warunki do korzystania z „małego ZUS plus” , nie dokonałam przerejestrowania do 1 lutego na kod 05 90 nie będę miała możliwości skorzystania z ulgi do końca 2021 r.? W 2020 r. nie korzystałam z tej ulgi.

Tak. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która spełniała warunki do skorzystania z „małego ZUS plus” od stycznia 2021 r., a  nie dokonała zgłoszenia do tej ulgi do 1 lutego  2021 r. (brak zgłoszenia do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90), nie może zgłosić się do „małego ZUS plus” w 2021 r. Jeżeli będzie spełniała Pani warunki ustawowe może Pani skorzystać z ulgi od 2022 r. (pod warunkiem terminowego zgłoszenia do końca stycznia).

Założyłam działalność gospodarczą od 10 stycznia 2021 r. zgłosiłam się z kodem 05 40 czy mogę skorzystać z „małej działalności plus”?

Tak, ale dopiero po wykorzystaniu „ulgi na start” i „preferencyjnych składek”.

Rozpocząłem na nowo działalność 10 stycznia 2021 r., wcześniej prowadziłem ją 3 miesiące w 2020 r., złożyłem dokument ZUS ZUA z kodem 0590 czy mam jeszcze jakieś obowiązki, aby skorzystać z „małego ZUS plus”?

Tak, za styczeń powinien Pan złożyć ZUS DRA cz. II w komplecie z ZUS DRA, w której przekaże Pan dane dotyczące przychodu, dochodu i form opodatkowania za 2020 r. Dokumenty te musi Pan przekazać do ZUS najpóźniej 10 lutego. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne obliczona na podstawie tych danych obowiązuje do grudnia 2021 r.

Jeżeli po wznowieniu działalności od kwietnia 2020 r. korzystam z „małej działalności plus”, przychód za 2020 r. mam mniejszy niż 120 000 zł, a dochodu nie było - była strata, to dochód podaję jako „0,00” zł? Jak mam potraktować składki na ubezpieczenia społeczne - były one zaliczane do kosztów uzyskania przychodu? Dodaję je do mojej straty? I wychodzi mi np. mniejsza strata? Czy dodaję je do dochodu?

Roczny dochód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym powiększa się o składki na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonego oraz osób z nim współpracujących, jeśli zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (art. 18 c ust. 4a). Dlatego, jeśli składki na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonego oraz osób z nim współpracujących, zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to należy je doliczyć do dochodu. Tym samym dochodem dla celów ulgi „mały ZUS plus” będą składki na ubezpieczenia społeczne zaliczone do tych kosztów w 2020 r.

Od 18 stycznia 2021 r. odwiesiłem prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Miałem ją zawieszoną od listopada 2020 r. Zgłoszenie z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 przekazałem do ZUS 21 stycznia, natomiast zapomniałem o złożeniu ZUS DRA cz. II. Czy mam prawo do korzystania z „małej działalności plus”?

Tak, prawo do korzystania z ulgi Panu przysługuje, jeśli spełnia Pan warunki opisane w odpowiedzi na pytanie 1). Termin na złożenie deklaracji DRA cz. II wraz z deklaracją ZUS DRA za styczeń upływa Panu dopiero 10 lutego.

X